Orbit

交通大學-分子醫學與生物工程所

Trends in Biotech Industry, 趙坤山 副校長, 107/5/22, 1:30 PM ~3:30 PM, 生科實驗館106演講廳

  • 2018-05-16
  • 吳 佳文

專題演講
 
演講者:趙坤山 副校長
中國醫藥大學
 
主持人: 鐘育志院長
 
講題:Trends in Biotech Industry
 
時間:107年5月22日(星期二)
          下午1:30~3:30
 
地點:生科實驗館106演講廳

Top